ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ГАЗОМАЗУТНИХ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ НА СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА

  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-2806-3180
  • Володимир Олександрович Храмцов Вінницький національний технічний університет
  • Ілля Васильович Левадський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: енергетичний парогенератор, тверде паливо, тепловий розрахунок, паровидатність, економічна ефективність, пеллети з біомаси, вугілля

Анотація

Проаналізовано технологічні та конструктивні особливості переведення газомазутних енергетичних парових котлів паровидатністю 35 тон/год. та 75 тон/год. на спалювання твердого палива.

Розроблено математичну модель для виконання теплового розрахунку парового котла для спалювання твердого палива. Виконано співставлення розрахункових результатів та реальних показників роботи котла.

Оцінено ефективність роботи котла на різних паливах, а саме природному газі, вугіллі, біомасі. На основі теплового розрахунку виявлено оснівні показники роботи котлів та економічну ефективність використання різних палив на теплоелектроцентралі.

Біографії авторів

Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Володимир Олександрович Храмцов, Вінницький національний технічний університет

магістр теплоенергетики

Ілля Васильович Левадський, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

Perevedennya TETS z hazu na vuhillya. Rezhym dostupu: https://www.rbc.ua/rus/news/-naftogaz-privlechet-u-kitaya-kredit-na-3-6-mlrd-doll-dlya-perevoda-27082012082200

Tkachenko S. Y. , Chepurnyy M. M. , Stepanov D. V. Rozrakhunky teplovykh skhem i osnovy proektuvannya dzherel teplopostachannya – Vinnytsya: VNTU, 2005. – 137s.

Laboratoryya vozobnovlyaemoy énerhetyky. Rezhym dostupa: https://prom.ua/ua/c966991-laboratoriya-vozobnovlyaemoj-energii.html.

Chernyavskyy N. V. O perspektyvakh y osobennostyakh yspolʹzovanyya uhlya v promyshlennosty y kommunalʹnoy énerhetyke // Sovremennaya nauka. – 2012. – №1. – S. 80-88.

Maystrenko O. YU., Chernyavsʹkyy M. V., Vasylenko S. M. Perspektyvy vykorystannya tverdoho palyva v tsukroviy promyslovosti Ukrayiny // Tsukor Ukrayiny. – 2006. – №3. – S.16-20.

Hylʹ A. V. Prymenenye chyslennoho modelyrovanyya topochnykh protsessov dlya praktyky perevoda kotlov na neproektnoe toplyvo /A. V. Hylʹ, A. V. Starchenko, A. S. Zavoryn. – Tomsk : STT, 2011. – 184 s.

Holubev V. E. Perevod kotla BKZ-75 na szhyhanye drevesnykh otkhodov po nyzkotemperaturnoy vykhrevoy skheme / V. E. Holubev, E. B. Zhukov, K. S. Afanasʹev, E. M. Puzyrev //Polzunovskyy vestnyk. – 2007. - №4. – S.29-32.

Stepanov D. V. Kotelʹni ustanovky promyslovykh pidpryyemstv : navchalʹnyy posibnyk / D. V. Stepanov, YE. S. Korzhenko, L. A. Bodnar – Vinnytsya: VNTU, 2010. - 117 s.

Stepanov D. V. Efektyvnistʹ perevedennya paroheneratora BKZ-75-39FB na tverde palyvo / Naukovo-tekhnichna konferentsiya fakulʹtetu budivnytstva, teploenerhetyky ta hazopostachannya VNTU, m. Vinnytsya, 2019. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/6996/5676

Stepanov D. V. Efektyvnistʹ roboty kotla BHM-35M pry spalyuvanni riznykh vydiv palyva / D. V. Stepanov, L. V. Skorodziyevsʹka, I. V. Levadsʹkyy // Zbirnyk materialiv MNTK «Enerhoefektyvnistʹ v haluzyakh ekonomiky Ukrayiny» (12-14 lystopada 2019 r., Vinnytsya). – Vinnytsya : VNTU, 2019. – S. 428 – 430.

Опубліковано
2020-04-30
Розділ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД