ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВІДХОДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • О. Г. Лялюк Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • А. О. Лялюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: менеджмент відходів, будівельне сміття, утилізація, рециклінг, інструменти управління відходами, логістика уникнення відходів

Анотація

Проведений аналіз поводження відходів будівельного виробництва в розвинутих країнах світу. Розглянуті різні економічні стимулюючи інструменти застосування будівельних відходів. Визначено, що для вирішення  цієї проблеми, необхідно  впровадження системи логістики уникнення відходів,  стандартів системи екологічного менеджменту ISO 14000  та  аудиту ISO 14010  на будівельних підприємствах.

Біографії авторів

О. Г. Лялюк, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри будівництва міського господарства та архітектури

О. Г. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри економіка підприємства і виробничого менеджменту

А. О. Лялюк, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Утилізація відходів у різноманітних галузях народного господарства. Режим доступу: http://pidruchniki.com/ (дата звернення 10.09.2016). — Назва з екрана.
2. Державна служба статистики. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua(дата звернення 10.12.2016). — Назва з екрана.
3. Пат. 17230 UA, кл. Е04В2/02 Теплоізоляційна панель / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Чухряєва- № u200603243; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
4. Пахомова Н. В. Экологический менеджмент / Пахомова Н. В., Эндрес А., Рихтер К. – СПб. : Питер, 2004. – 352 с. : ил.
5. Katz, and H. Baum, “A novel methodology to estimate the evolution of construction waste in construction sites,” Journal of Waste Management, Vol. 31, pp. 353–358, 2011.
6. Лялюк О. Г. Модель інтегрованого еколого-економічного управління інвестиційним процесом будівництв/ Лялюк О. Г., Чухряєва О. Г. // Вісник ВПІ. - Вінниця: № 6, 2014. – С.60-66.
7. Лялюк О. Г. Моделювання процесів створення екологізованого будівельного виробництва / Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.- 2007.-№1(42) частина 1. – С.137-139.
8. Горлицкий Б. А. Проблеми поводження з відходами як з вторинною сировиною та шляхи їх вирішення / Б. А. Горлицкий // Экология и промышленность. - 2016. –№ 1. - С.20-27.
9. Системи екологічного керування : ДСТУ ISO 14001 : 2006. – [Чинний від 2006-05-15]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 68 с.
10. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту : ДСТУ ISO 14010 - 97. . – [Чинний від 1997-08-18]. – К. : Держстандарт України, 1998. – 9 с.
Опубліковано
2017-08-23
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА В БУДІВНИЦТВІ