ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ЇХ НАДІЙНІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

  • Г. С. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Свідеревич Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нечітка логіка,надійність теплових мереж, лінгвістична змінна

Анотація

Виконано аналіз та синтез факторів, що впливають на надійність теплових мереж. З метою створення експертно-моделювальної системи для багатофакторного аналізу  впливу  на надійність теплових мереж застосовано теорію нечіткої логіки. За результатами аналізу ієрархічної  сукупності співвідношень побудовано дерево логічного висновку. Запропоновані нечіткі матриці знань про співвідношення на системному рівні впливу конструктивних характеристик  теплових мереж на їх надійність. Отримано модель нечіткого логічного висновку для оцінювання впливу конструктивних характеристик трубопроводів теплових мереж на надійність систем централізованого теплопостачання, яка дозволять в подальшому виконати чисельне моделювання, що забезпечить можливість оптимізації  конструктивних характеристик на мережах теплопостачання.

Біографії авторів

Г. С. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., професор, декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

М. В. Свідеревич, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплогазопостачання

Посилання

1. Малявіна О. М. Дослідження показників надійності теплових мереж методами статистичного моделювання. Науковий вісник будівництва: Наук.-техн. сб. Вип.61.: ХДТУБА, 2010. – с. 286–291.
2. Межинський О. М. Методи організаційно технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів із врахуванням параметрів надійності і технологічності. – Харків.: Слобода, 2011. – 125 с.
3. Науменко І. І. Оцінка надійності водогосподарських об’єктів / І. І. Науменко – Рівне : НУВГП, 2006 – 182 с.
4. Малахов Д. В. Качественное прогнозирование состояния участков теплових сетей: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. тех. наук: спец. 05.23.03 – вентиляция, освещение и теплогазоснабжение / Д. В. Малахов. – Волгоград, 2006. – 19 с.
5. Плавич А. Ю. Оценка и обеспечение уровня надежности водяных тепловых сетей : автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. техн. наук : спец. 05.23.03 – «вентиляция, освещение и теплогазоснабжение» / А. Ю Плавич – М. – РГБ, 2005. – 17 с.
6. Ратушняк Г. С. Методи прогнозування із забезпечення надійності розподільчих мереж систем теплопостачання / Г. С. Ратушняк, М. В. Поліщук // Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення: збірник наукових праць . – Рівне: НУВГП. – 2015.– С.77-78.
7. Ротштейн О. П. Soft Computing в біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика: Монографія/ О. П. Ротштейн, Є. П. Ларюшкін, Ю. І. Мітюшкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 144с.
8. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Експлуатація систем теплопостачання та вентиляції.– Вінниця: ВДТУ, 2001. – 122 с.
9. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посібник. / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 106с.
10. Полішук М. В. Фактори впливу на надійність мереж систем теплопостачання / М. В. Поліщук, Г. С. Ратушняк. – Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи. – Вінниця: ВНТУ, 16-17 квітня 2015 року.– 77 с.
Опубліковано
2017-08-22
Розділ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА