АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ ЗА РІЗНИМИ ЗАЛЕЖНОСТЯМИ «НАПРУЖЕННЯ–ДЕФОРМАЦІЇ»

  • Ю. С. Бікс Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: Єврокод 2, залізобетонні балки, несуча здатність перерізу, залежність «напруження-деформації», рівнодійна зусиль стиснутої зони бетону

Анотація

В статті розглянуто порівняння результатів аналітичного розрахунку несучої здатності залізобетонних балок прямокутного перерізу з подвійним армуванням з використанням трьох різних спрощених залежностей «напруження-деформації» згідно вимог чинного ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. «Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для споруд». При визначенні несучої здатності балок використано алгоритм розрахунку запропонований к.т.н. Поповим В.О. Показано, що несуча здатність балки визначена за спрощеною прямокутною діаграмою «напруження-деформації» більше майже на 6,5% від дволінійної спрощеної діаграми та майже не відрізняється від значення несучої здатності, визначеного за параболічно-прямокутною діаграмою. 

Біографія автора

Ю. С. Бікс, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования: учебное пособие для студентов строительных специальностей / [Блещик Н. П., Жуков Д. Д., Д.Н. Лазовский и др.] ; под. ред. проф. Т. М. Петцольда и проф. В. В. Тура]. – Брест, БГТУ, 2003 – 380 с.
2. Голышев А. Б. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие: / [Голышев А. Б., Бачинский В. Я., Полищук В. П., и др.] под. ред. АБ. Голышева. – [3-е изд.]. –К.: Будивэльнык, 1990. – 544 с.
3. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009 [Чинний від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011 – 71 с. – (Національний стандарт України).
4. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [Чинний від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011 – 118 с. – (Національний стандарт України).
5. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT): ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 [Чинний від 2013-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012 – 311 с. – (Національний стандарт України).
6. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Проектирование железобетонных конструкций : руководство для проектировщиков к EN 1992-1-1 и EN 1992-1-2. Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила для зданий. Противопожарное проектирование строительных конструкций / Э. В. Биби, Р. С. Нараянан; ред. серии Х. Гульванесян. – М.:МГСУ, 2013. – 292 с.
Опубліковано
2015-06-25
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ